accbanner 2014

Contributies 2016 graag overmaken voor 15 mei a.s.

[door het bestuur]     De contributies zijn vastgesteld in de ALV op 7 april 2016. Het verschuldigde bedrag dient voor 15 mei overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 18 ABNA 054.63.55.064 ten name van de Amsterdamsche Cricket Club te Amstelveen. Juist aan het begin van het seizoen maakt de club veel kosten. De contributies per categorie staan vermeld hieronder. Contributie is inclusief een €20 lunchbijdrage.

Spelende leden  €  320 *
Spelende leden U23 of in bezit geldige collegekaart 245 *
Jeugd U16-U18 €  200 *+
Jeugd U9-U14 €  155 *+
Tip&Run (alleen) €  75   
Niet-spelende leden 165  
Donateurs 80  
Entreegeld senioren 50  
Entreegeld jeugd 25  

*ALLE contributies voor spelende leden moeten voor 15 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd. Een boete van €25,-- is van toepassing indien de contributie na 15 mei wordt voldaan.
+Contributie is inclusief een €20 lunchbijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.